Fritak for renovasjonsplikt for helårsboliger som står fraflyttet.

Det kan gis fritak for helårsboliger, som ikke har boplikt, og som skal stå tom i mer enn ett år. 

Det må sendes søknad til RTA på eget skjema. 

Fritak gis kun for ett år av gangen, og gjøres gjeldende fra påfølgende avgiftstermin, etter mottatt søknad.

Det må søkes på nytt innen en måned før fritaksåret er slutt, for å få fritak året etter.

Utsendte fakturaer som følge av for seint mottatt søknader, blir ikke kreditert eller tilbakebetalt